Η αλλαγή Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια σύντομη και απλή διαδικασία που ολοκληρώνεται σε λίγες ημερολογιακές ημέρες, ανεξαρτήτως αν είστε ιδιώτης ή επιχείρηση. Δεν απαιτεί απολύτως καμία τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο, το μετρητή του ρεύματος, ή την εσωτερική ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ:
Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τη NOVERA ENERGY προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασμού
 • Ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου ή φυσικού προσώπου
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης (σε περίπτωση νομικού προσώπου)

ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ:

Για να γίνετε πελάτης μας στη Μέση Τάση είναι απαραίτητο

 • Να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τη NOVAERA ENERGY,
 • Να προχωρήσετε στη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας με τον υφιστάμενο προμηθευτή σας, και
 • Να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρεία σας, τα οποία ανάλογα τη νομική της μορφής, είναι τα ακόλουθα:

   

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.)

  1. Ισχύον Καταστατικό της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ,
  2. Απόσπασμα Πρακτικού της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ,
  3. Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εκπροσώπου της εταιρείας και το αντίστοιχο ΦΕΚ,
  4. Φωτοτυπία Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου.

   

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

  1. Αντίγραφο του πλήρους κειμένου και κάθε τροποποίησης του εταιρικού,
  2. Αντίτυπο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται περίληψη του κειμένου του εταιρικού καθώς και άλλα αντίτυπα ΦΕΚ που περιλαμβάνουν περιλήψεις τυχόν τροποποιήσεων αυτού,
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου.

   

  ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Ε.) / ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Ε.)

  1. Αντίγραφο του πλήρους κειμένου και κάθε τροποποίησης του εταιρικού
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, πληροφορία ή για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών είτε μέσω email στο info@novaeraenergy.gr είτε μέσω τηλεφώνου στο 210-6141106-115.