', '' ); ?>

Ρυθμιζόμενες  Χρεώσεις:

Σύστημα
Μεταφοράς
Λοιπές
Χρεώσεις
Δίκτυο Διανομής ΥΚΩ ΕΤΜΕΑΡ
Χρέωση Ισχύος
(€/kVA*ΣΙ/έτος)
Χρέωση Ενέργειας
(€/kW/μήνα)
(€/kWh) Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)  (€/kVA*ΣΙ/έτος)
Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση)

(€/kWh)

(€/kWh) (€/kWh)
0,52 0,00454 0,00046 3,27
(χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος)
0,0190 0,01824 0,03089
0,52 0,00454 0,00046 3,85

(με μέτρηση

άεργου ισχύος)

0,0167 0,01824 0,03089

ΣΙ: Συμφωνημένη Ισχύς

Τύποι Υπολογισμού:

 • Σύστημα Μεταφοράς: (Χρέωση Ισχύος x ΣΙ x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + [Χρέωση Ενέργειας x Συνολική Κατανάλωση(kWh)]
 • Λοιπές Χρεώσεις: Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 • Εθνικό Δίκτυο Διανομής: (Χρέωση Ισχύος x ΣΙ x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + [Χρέωση Ενέργειας x Συνολική Κατανάλωση(kWh)/Συντελεστή Ισχύος(συνφ)]
 • Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση
 • Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ): Συνολική Κατανάλωση(kWh) x Μοναδιαία Χρέωση

Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων:

Επιπλέον των παραπάνω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις που επιβάλλονται προς όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο Ελληνικό κράτος.

Οι χρεώσεις αυτές είναι:

 1. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) βάση του Νόμου Ν.3336/05 (συνολική κατανάλωση στο μήνα σε kWh επί το συντελεστή 0,005)
 2. Ειδικό Τέλος 5‰ για Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) βάση του Νόμου Ν.2093/92 και ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως:
  [(αξία προμήθειας ρεύματος) – (αξία ΕΤΜΕΑΡ) + (αξία ΕΦΚ)]*0,005
 3. Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) βάση των Νόμων Ν.25/1975, Ν.2130/1993
 4. Τέλη ΕΡΤ βάση του ΦΕΚ 44Α/29.04.2015.
  Η χρέωση αυτή είναι 3 Ευρώ σε μηνιαία βάση