Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ είναι ένας πλήρως ανεπτυγμένος επιχειρηματικός οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε στρατηγικούς βιομηχανικούς και τεχνολογικούς τομείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έμπειρο προσωπικό και η ικανότητα της άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς είναι βασικοί παράγοντες των επαγγελματικών επιτυχιών του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ειδικεύεται σε στρατηγικούς τομείς της Ο ικονομίας και σε εξειδικευμένους τομείς της Β ιομηχανίας, όπου η εμπειρία και η γνώση του, τον καθιστούν ικανό να διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας βιομηχανικών, τεχνολογικών και άλλων έργων υποδομής.

Τα μεγάλα έργα στα οποία ο ΟΜΙΛΟΣ συμμετέχει είναι η εισαγωγή και διανομή του φυσικού αερίου στην Ελλάδα, η κατασκευή της αναγκαίας υποδομής Φυσικού Αερίου, η κατασκευή μονάδων παροχής ενέργειας (υδροηλεκτρικών, λιγνιτικών και Φυσικού Αερίου), μονάδων συμπαραγωγής, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων και υδροηλεκτρικών έργων. Επιπλέον, ο ΟΜΙΛΟΣ συμμετέχει σε έργα μεταφορών, διαχείρισης αεροδρομίων, διαχείρισης απορριμμάτων και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας.

Με σεβασμό στο περιβάλλον, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και χάρις την οργάνωση και το σύγχρονο επιχειρηματικό του πνεύμα, ο ΟΜΙΛΟΣ έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ένα εντυπωσιακό αριθμό μεγάλων έργων στην Ελλάδα σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς εξειδικευμένους οίκους. Αυτή η διεθνής και εκτεταμένη συνεργασία έχει προσδώσει στον ΟΜΙΛΟ μεγάλη εμπειρία και ικανότητες, καθιστώντας τον μοναδικό και πολύτιμο συνεργάτη για κάθε μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα.